Listen to FreshEd on your favorite podcast app:

2016 G&E SIG Keynote Address (Fazal Rizvi)